Головне меню

Опитування

Звідки Ви дізналися про цей сайт?

Вхід

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Designed by:
Reseller hosting Joomla Templates
Hosting services
Сумський коледж економіки і торгівлі (Сумский колледж экономики и торговли техникум ), Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

Права та обов’язки громадян України

 

Кожна людина живе в тій чи іншій державі і має зв'язки з суспільством, в якому вона живе. Кожна держава визнала характер взаємозв'язків суспільства та особи, держави і громадянина. Держава, як офіційний представник суспільства, юридично закріплює, насамперед в Конституції, права та обов'язки людини і громадянина.

Світовий і національний досвід дав змогу встановити ряд основоположних принципів у сфері прав людини і громадянина, які дістали закріплення в Конституції України.

1. Рівноправність громадян.

У Конституції України (ст. 24) записано: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом». Отже кожний громадянин України має однаковий обсяг прав і всі ми незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, майнового стану, місця проживання, мови, роду і характеру занять маємо рівний юридичний статус, тобто на рівних засадах повинні виконувати закони та нести відповідальність за їх порушення. Законодавчі акти мусять застосуватися до кожного з нас залежно від вчинків та об'єктивних обставин, а не від посади чи майнового стану.

Люди рівні у правах, але це не означає, що вони однакові або схожі одне на одного з точки зору фізичних чи розумових здібностей, талантів тощо. Рівноправність (юридичну рівність) не слід ототожнювати з однаковістю (фактичною рівністю).

Принцип рівноправності фіксує неприпустимість встановлення з будь-яких соціальних чи особистих підстав привілеїв і обмежень. Цей принцип має бути еталоном у процесі здійснення людських прав.

2. Єдність прав та обов'язків громадян.

Права і свободи не відокремлюються рід обов'язків громадянина. Ми маємо розуміти, що реальними права людини стають лише тоді, коли вони невідривно зв'язані з виконанням нею обов'язків. Така єдність прав та обов'язків складає основу кожного суспільства. І в такому сенсі обов'язки людини — це вимоги, які ставляться суспільством до неї для того, щоб не порушувалися права людини і суспільство нормально функціонувало. Права й свободи людини не можуть зробити її незалежною від суспільства, в якому вона живе, і тому права людини не звільняють особу від обов'язків, насамперед від обов'язку поважати права інших людей. Крім того, ряд обов'язків логічно випливають із наявності відповідних конституційних прав.

3. Неприпустимість зловживання правом.

Під час здійснення своїх прав і свобод кожна людина мусить зважати на певні обмеження, запроваджені в інтересах здійснення прав і свобод, інших людей. Нехтування такими обмеженнями вважається зловживанням правом. За перевищення меж свого права передбачається відповідальність. Це цілком зрозуміло й справедливо, бо, як влучно зауважив американський філософ Р. Емерсон, «Моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого ближнього».

4. Гарантованість конституційних прав і свобод.

Держава не лише проголошує права й свободи людини, а й бере на себе зобов'язання їх реалізації. Вона законодавчо гарантує забезпечення дотримання й захист цих прав. Конституція України закріплює принцип гарантованості прав людини: У ст. 22: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані».

5. Взаємна відповідальність людини і держави.

Зміст цього принципу полягає в тому, що держава бере на себе відповідальність перед людиною. У ст. З Конституції України визначається: «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави», а ст. 68 зазначає: «Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей».

Які ж міжнародні документи з прав людини діють на Україні?

10 грудня 1948 р. в Парижі Генеральна Асамблея ООН прийняла й проголосила Загальну Декларацію прав людини «як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави».

Загальна Декларація прав людини має основоположне значення для міжнародної регламентації прав і свобод людини. Вона проголосила всіх людей вільними та рівними у своїй гідності і правах. Вона є першим міжнародним документом, що найповніше виклав перелік прав людини, який базується на десяти відомих християнських заповідях.

Загальна Декларація прав людини складається з преамбули та 30 статтей, що містять основні права й свободи людини, які можна розділити на громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні. У першій статті викладені загальні положення, на яких базується Декларація, — невід'ємність прав на свободу та рівність, природність прав людини. У другій статті сформульований принцип рівності . й недопущення дискримінації щодо прав і свобод людини.

20 листопада 1989 р. Генеральною Асамблеєю ООН була схвалена Конвенція про права дитини. Метою цієї Конвенції є встановлення стандартів для захисту дітей від зневаги та образ, з якими вони стикаються до певної міри щодня в усіх країнах. В ній беруться до уваги різні культурні, політичні та економічні особливості держав. На першому плані в цьому документі стоять інтереси самої дитини.

Короткий виклад прав, гарантованих Конвенцією про права дитини.

• Діти мають право бути в колі своєї сім'ї чи з тими людьми, які найкращим чином будуть опікуватися ними.

• Діти мають право на достатню кількість харчів і чистої води.

• Діти мають право на належні умови життя.

• Діти мають право на медичне обслуговування.

• Діти-інваліди мають право на особливу опіку та вишкіл.

• Діти мають право брати участь в іграх.

• Діти мають право на безкоштовну, освіту.

• Діти мають право на безпеку і повинні бути захищені від заподіяння їм шкоди та від недбалого поводження.

• Дітей не можна використовувати як дешеву робочу силу чи як солдатів.

• Діти мають право говорити своєю рідною мовою, сповідувати свою релігію та користуватися плодами своєї культури.

• Діти мають право висловлювати власні думки та збиратися з метою висловлювання своїх поглядів.

Короткий виклад Загальної Декларації прав людини.

1. Всі люди народжені вільними й рівними у своїй гідності та правах.

2. Кожна людина повинна мати всі права та свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії.

3. Кожна людина має право на життя, свободу і на особисту недоторканість.

4. Ніхто не має права ставитися до Вас як до раба, і Ви не повинні робити нікого рабами.

5. Ви, як і всі інші, повинні бути однаково захищені законом!

6. Закон один для всіх; він повинен застосовуватися до всіх однаково.

7. Кожна людина має право скористатися законом, коли не поважають її права.

8. Кожна людина є невинною, допоки її винність не буде доведено.

9. Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не1 має права завадити вам прийняти громадянство іншої країни, якщо ви цього побажаєте.

10. Кожна людина має право на свободу переконань, одержання і поширення інформації.

11. Кожна людина має право голосу, як і право брати участь в управлінні своєю державою.

12. Кожна людина має право на працю, на справедливу і задовільну оплату її, на сприятливі умови праці, а також право на вступ до професійних спілок.

13. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля.

14. Кожна людина має право на відповідні умови життя та на медичну допомогу, якщо потребує її.

15. Кожна людина має право на освіту.

16. Для того, щоб усі ці права не порушувались, кожна людина повинна поважати соціальний устрій, який захищає її.

17. Кожна людина має обов'язок поважати права інших людей і шанувати суспільну та громадську власність.

18. Ніхто не має права посягати на будь-яке право, викладене в цій Декларації.

Обов'язки громадянина України відповідно до Конституції України.

1. Захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України.

2. Шанувати її державні символи.

3. Не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

4. Сплачувати податки та збори, встановлені законом.

5. Неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

 

Короткий виклад Конституції України.

Права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту Недоторканість.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язкова.

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу.

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

 
Ліцензія МОН України АВ № 443291 від 30.03.2009